Защита на личните данни

Сигурността на данните е важна за мен.
Заради това събирам и обработвам лични данни само при спазване на изискванията на местното и европейското законодателство.
Настоящата „Политика за защита на личните данни“ има за цел да Ви разясни как и защо обработвам личните Ви данни.

Как и защо използвам личните Ви данни

Настоящата „Политика за защита на личните данни“ определя правилата за събиране и обработване на личните данни, предоставени от потребителите на услугите, предоставени от Димитрина Димитрова. Като мой потребител, Вашите лични данни ще бъдат използвани единствено за целите на услугите предоставяни от мен и за Вашето по-качествено обслужване.
За да използвате услугите, която Ви предоставям, моля внимателно прочетете „Политика за защита на личните данни“. В случай, че не сте съгласни с едно или повече от правилата, моля не предоставяйте информация, която да Ви ангажира с предлаганите услуги.

Важно! Димитрина Димитрова събира лични данни единствено и само, когато те са предоставени доброволно. Димитрина Димитрова не събира и не обработва други лични данни. Аз не нося отговорност за верността на предоставените лични данни. Всеки потребител следва да приема, че не предоставям гаранции относно действителната идентичност на физическите лица, както и верността на предоставените данни. При съмнения от Ваша страна и/или установена измама или друга форма на злоупотреба, моля информирайте ме на посочените контакти.
Димитрина Димитрова събира и обработва лични данни при спазване на принципа за лична неприкосновеност и ненамеса в личния живот на своите потребители.  Изцяло се придържа към законовата рамка, регламентираща защитата на личните данни.

След Ваше съгласие

В някои случаи аз обработвам личните Ви данни, само след предварителното Ви писмено съгласие. Съгласието е отделно основание за обработване на личните ви данни и целта на обработката е посочена в него, и не се покрива с целите, изброени в тази политика.

Какви данни обработвам:
Във връзка с предоставените от мен услуги, аз събирам, обработвам и съхранявам данни единствено и само, когато те са доброволно предоставени потребителите ми, физически лица.

Предоставената информация се запазва от мен за неограничен период от време, освен ако потребителят на услугите, сам не реши с уведомителен и-мейл на dmtrn.bg@gmail.com да поиска заличаване.
Вашите данни се защитават съвестно от загуба, унищожение, манипулация, неправомерен достъп и неправомерно разкриване. Данните се съхраняват на технически средства, с ограничен достъп и тази информация се третира като конфиденциална.
Идентифициращите данни, които се отнасят до юридически лица, не са лични данни по смисъла на ЗЗЛД.
Вашите данни няма да бъдат използвани за рекламни, промоционални или маркетингови цели.

Как защитавам Вашите лични данни

За осигуряване на адекватна защита на данните на компанията и своите клиенти, прилагам всички необходими мерки, предвидени в Закона за защита на личните данни и др.
Моля, имайте предвид, че има практика по предотвратяване на злоупотреби и пробиви в сигурността на уеб сайта.
С цел максимална сигурност при обработка, пренос и съхранение на Вашите данни, може да използваме допълнителни механизми за защита като криптиране, псевдонимизация и др.

Кога изтривам Вашите лични данни

По правило, прекратявам използването на вашите лични данни, за целите, за които са предоставени доброволно, с прекратяване на конкретния договор. Не ги изтривам преди изтичане на договора и изтичане на нормативно определените задължения за съхраняване на данните, като задължения по Закона за електронните съобщения за съхраняване и предоставяне на информация за целите на разкриване и разследване на престъпления, задължения (6 месеца) по Закона за счетоводството за съхранение и обработка на счетоводни данни (11 години), изтичане на определените в Закона за задълженията и договорите давностни срокове за предявяване на претенции (5 години), задължения за предоставяне на информация на съда, компетентни държавни органи и др. основания, предвидени в действащото законодателство (5 години). Моля, имате предвид, че няма да изтрия или анонимизирам Ваши лични данни, ако те са необходими за висящо съдебно, административно производство или производство по разглеждане на ваша жалба пред мен.

Вашите права, във връзка с обработване на личните Ви данни

Право на информация:

Вие имате право да поискате:

  • информация за това дали отнасящи се до вас данни се обработват, информация за целите на това обработване, за категориите данни и за получателите или категориите получатели, на които данните се разкриват;
  • съобщение в разбираема форма, съдържащо личните ви данни, които се обработват, както и всяка налична информация за техния източник;

Право на корекция:

В случай, че обработвам непълни или сгрешени/грешни данни, Вие имате право, по всяко време, да поискате:
да залича, коригирам или блокирам Ваши лични данни, обработването на които не отговаря на изискванията на закона;

Право на възражение:

По всяко време имате право да:

възразите срещу обработването на личните Ви данни при наличие на законово основание за това;

Актуалност и промени на политиката

С цел да прилагам най-актуалните мерки за защита и с цел спазване на действащото законодателство, ще актуализирам редовно настоящата Политика за защита на личните данни. Ако промените, които направя, са значими, мога да публикувам съобщение за направените промени в моя интернет сайт. Тази Политика за защита на личните влиза в сила от 25.05.2018 г.

Изменение на политиката

Димитрина Димитрова си запазва правото да промени настоящата политика за защита на личните данни по всяко време, без това да противоречи на правната рамка. Всички извършени промени ще бъдат отразявани на сайта ни www.dimitrinadimitrova.eu и се считат за влезли в сила от момента на тяхното публикуване.

Контакти

При въпроси свързани със защитата на личните данни, моля, свържете се с мен на dmtrn.bg@gmail.com